На последний день нового года

На последний день нового года

Ðàííåå óòðî ïîñëåäíåãî äíÿ, óõîäÿùåãî ãîäà.
Îêíî ò¸ìíîå è â íåãî íå âèäíî, ïîêà íè÷åãî.
Âïåðåäè Íîâûé ãîä è ìû òîæå, ïîêà íå çíàåì,
À ÷òî æå æä¸ò íàñ âïåðåäè.
Êàêîé îí áóäåò?
Çëîé èëè äîáðûé, áîãàòûé èëè áåäíûé, êàêîé?
Íàì òàê õî÷åòñÿ óãàäàòü, íàì èíòåðåñíî
Óçíàòü çàðàíåå åãî ÷åðòû.
Ìû áóäåì âåñü äåíü ïîñëåäíèé òîðîïèòüñÿ,
×òîáû âñòðåòèòüñÿ ñ íèì ñêîðåé.
Ìû áóäåì ÷àñòî ñ ÷àñàìè ñâåðÿòüñÿ
È ñ÷èòàòü ÷àñû, à ïîòîì è ìèíóòû äî âñòðå÷è ñ íèì.
Ïî÷åìó ìû òàê âñå òîðîïèìñÿ â íåèçâåñòíîñòü,
Ìû âåäü íå çíàåì êàêîå îíî?
Ïî÷åìó ìû òàê âñå óâåðåíû,
×òî âïåðåäè ëó÷øå, ÷åì áûëî äî íåãî?
Îòêóäà ýòîò äåòñêèé ïîäõîä?
Ìû, ÷òî åù¸ íå âçðîñëûå?
Èëè íå õîòèì, íå ñìîòðÿ íà ïðèðîäó èìè ñòàòü?
Èëè ìû íàñëóøàëèñü ñîâåòîâ ïñèõîëîãîâ?
È ñîãëàñíû ñ íèìè, ÷òî â íàñ ðåá¸íîê ïîñòîÿííî æèâ¸ò?
Äà ïóñòü æèâ¸ò ñåáå è ñëàâà Áîãó,
Íî îí âåäü ãëóáîêî è òîëüêî â íàøåé äóøå
È ñêðûò îò ïîñòîðîííèõ ãëàç,
È åãî íèêòî íå äîëæåí âèäåòü.
Çà÷åì ìû âåä¸ì ñåáÿ, êàê äåòè,
Äà åù¸ íå î÷åíü óìíûå ïîðîé?
×òî ýòî ìû òàê íåòåðïåëèâû
È òîïàåì íîæêîé, ðó÷êàìè õâàòàåìñÿ çà âñ¸?
Äàâàéòå âñïîìíèì, ÷òî ìû äàâíî óæå íå äåòè
È ñ äîñòîèíñòâîì, ïî — âçðîñëîìó áóäåì
Ïðîæèâàòü êàæäûé ñâîé äåíü.
Äåíü ïîñëåäíèé ãîäà – ýòî äåíü îñîáûé.
Äåíü èòîãîâ è ðàçäóìèé â òèøèíå.
Êîíå÷íî – ýòî äåíü îæèäàíèÿ òîæå,
Íî ñïîêîéíîãî îæèäàíèÿ íåèçâåñòíîñòè ïåðåä ñîáîé.
Êòî óìååò ìîæåò ïîìîëèòüñÿ 
È ïîïðîñèòü Áîãà çà ñåáÿ è çà áëèçêèõ ñâîèõ,
È ïîïðîñèòü ó Áîãà áëàãîñëîâåíüÿ,
È ïîáëàãîäàðèòü çà âñ¸, ÷òî áûëî â ýòîì ãîäó.
À òå, êòî ìîëèòüñÿ íå óìååò èëè íå õî÷åò,
Ïîñòîéòå òèõî è ìîë÷à ó îêíà.
Ïîäóìàéòå è ïîñìîòðèòå
È âñïîìíèòå âñåõ, êòî áûë ñ âàìè, õîòÿ áû â÷åðà.
Ïîãóëÿéòå ïî ñâåæåìó ñíåãó.
Ïîáûâàéòå â ëþáèìûõ ìåñòàõ.
Âñïîìíèòå òîëüêî õîðîøåå
È âû óâèäèòå ñêîëüêî õîðîøåãî
Áûëî â ýòîì ãîäó ó âàñ.
Îòïóñòèòå îò ñåáÿ âñ¸ ïëîõîå,
Íå æàëåéòå, ðàññòàâàéòåñü ñ íèì ñåé÷àñ.
Ïóñòü îíî îñòàíåòñÿ â ïðîøëîì,
À ñ íèì âàøè îáèäû, íåóäà÷è è ñë¸çû ïî ïóñòÿêàì.
Âîçüìèòå ñ ñîáîé â Íîâûé ãîä âñ¸ ñàìîå ëó÷øåå,
Âñ¸ ñàìîå öåííîå äëÿ âàñ,
Ëþáîâü, äðóæáó è òî ñ÷àñòüå,
Êîòîðîå åñòü óæå â äóøå ó âàñ.
Íå ñïåøèòå, íå òîðîïèòåñü
Ïðîùàòüñÿ ñî Ñòàðûì ãîäîì.
Îí âàì ïðèãîäèòñÿ åù¸ íå ðàç.
Ìàëî ëè ïî êàêîé ïðè÷èíå âû âñïîìíèòå î í¸ì.
Öåíèòå è áåðåãèòå êàæäóþ ìèíóòó, óõîäÿùåãî ãîäà.
Íàñëàæäàéòåñü åþ, âäûõàéòå å¸ àðîìàò.
Âû áóäåòå óäèâëåíû, êàê îí ïðåêðàñåí
È íè ñ ÷åì íå ñðàâíèì, è íè íà ÷òî íå ïîõîæ.
Îñòàâüòå âðåìÿ íà òåõ, êîãî íåò áîëüøå ñ âàìè,
Ïîáëàãîäàðèòå èõ çà âñ¸.
Âñïîìíèòå äíè ëó÷øèå ñ íèìè
È ïîãðóñòèòå, è ïîïëà÷üòå, âñïîìèíàÿ èõ.
Íå çàñòðåâàéòå â ýòîò äåíü äîëãî íà îäíîì ìåñòå
Íå â ìûñëÿõ, íå â ñëîâàõ, íå â äåëàõ.
Äåíü ýòîò ïðîõîäèò î÷åíü áûñòðî,
À âàì íàäî òàê ìíîãî åù¸ óñïåòü.
Ïóñòü êàæäûé íàïîëíèò ýòîò äåíü, ÷åì õî÷åò è óìååò.
Íå ñäåðæèâàéòå ñåãîäíÿ ñâîèõ ÷óâñòâ:
Ïëà÷üòå, ïîéòå, òàíöóéòå è ñìåéòåñü
Èëè òèõî ïîñèäèòå íà äèâàíå â óãëó.
Íåò ïðîøëîãî â íàøåé æèçíè.
Êàê ìîæåò áûòü ïðîøëûì
Íàøè ðîäèòåëè è äðóçüÿ?
Äàæå, åñëè èõ íåò óæå ñ íàìè.
Îíè îñòàëèñü íå â ïðîøëîì.
Îíè æèâóò â íàøèõ ñåðäöàõ.
Âîò âðåìÿ – ýòî ñîâñåì äðóãîå äåëî.
Åãî ìîæíî íàçâàòü ïðîøåäøèì, íàñòîÿùèì,
Íî íå ïðîñòî ñêàçàòü – áóäóùåå âðåìÿ ìî¸.
Âðåìÿ – òîëüêî îíî ìîæåò áûòü â ïðîøëîì,
À æèçíü – ýòî ïðîñòî íàøà íåïîâòîðèìàÿ æèçíü.
Çà÷åì íàì äåëèòü å¸ íà êóñî÷êè
È òîðîïèòüñÿ â íåèçâåñòíîñòü çà÷åì?
Äàâàéòå ëó÷øå çàâàðèì ñàìîãî ëó÷øåãî ÷àÿ
È ïîáóäåì åù¸ îäèí äåíü, ñ óõîäÿùèì ãîäîì ñâîèì.
Íå áóäåì ñêóïèòüñÿ íà ÷àøå÷êó ÷àÿ.
Íàñëàäèìñÿ àðîìàòîì åãî,
Íàñëàäèìñÿ ìûñëÿìè î ãîäå,
Êîòîðûé ìû ïðîæèëè íå ïëîõî ñîâñåì.
Íå áóäåì âåñü äåíü òðàòèòü íà íåèçâåñòíîñòü.
Õîòÿ ïîìå÷òàòü â ìåðó ìîæíî óæå è ñåé÷àñ.
Ïîðèñîâàòü ïëàíû íà Íîâûé ãîä, íî íå äîëãî
È ïîíèìàòü, ÷òî Âñåëåííàÿ ïîäêîððåêòèðóåò
Èõ åù¸ íå ðàç.
À âîò ïîæåëàòü îò âñåé äóøè, îò âñåãî ñåðäöà,
Âñåì çäîðîâüÿ, äîñòàòêà, ëþáâè è ñ÷àñòüÿ
È îòïðàâèòü ýòîò çàêàç âî Âñåëåííóþ.
Ýòî ìû ìîæåì è äàæå ñäåëàòü äîëæíû.
Íîâûé ãîä ïóñòü îí áóäåò ñâåòëûé è ÷èñòûé.
Ïóñòü îí áóäåò ÿñíûé è íåæíî-ãîëóáîé,
Êàê ýòî ïðåêðàñíîå íåáî,
 ïîñëåäíåå óòðî, ïîñëåäíåãî äíÿ, óõîäÿùåãî ãîäà,
Êîòîðûé ìû áóäåì ïîìíèòü äîëãî åù¸.
31.12.2007ã

© Copyright: Íýëÿ Îðëîâà, 2018
Ñâèäåòåëüñòâî î ïóáëèêàöèè ¹118022510426

ÐåöåíçèèSource: www.stihi.ru


Добавить комментарий